Ochrana osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Informace o ochraně osobních údajů (dále jen „Informace“) slouží k informování subjektu údajů o zpracování osobních údajů, které budou společnosti Cortina Park s.r.o., IČO: 27208745, se sídlem Bakalářská 23, Praha 10, 108 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104578, poskytnuty v souvislosti s užíváním webových stránek www.kosmetikarooibos.cz, s uzavřením kupní smlouvy či za jiným účelem.

Společnost Cortina Park s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOÚ“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Cortina Park s.r.o. přijala opatření na zabezpečení osobních údajů ve smyslu §13 ZOÚ a dbá na dodržování povinnosti mlčenlivosti a dalších pravidel etiky při práci s osobními údaji.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

„Zákazníkem“ se pro účely této Informace rozumí fyzické osoby, které jsou uživateli internetové prodejny a webových stránek Kosmetika Rooibos a jejichž osobní údaje jsou společností Cortina Park s.r.o. zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) ZOÚ. Zákazník je subjektem údajů ve smyslu § 4 písm. d) ZOÚ. Společnost Cortina Park s.r.o. je „Správcem“ osobních údajů ve smyslu §4 písm. j) ZOÚ.

 

Uzavření kupní smlouvy

Při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Kosmetika Rooibos na adrese www.kosmetikarooibos.cz, je mezi zákazníkem, jakožto kupujícím, a společností Cortina Park s.r.o., jakožto prodávajícím, uzavřena kupní smlouva. Pro uzavření a realizaci kupní smlouvy jsou společností Cortina Park s.r.o. v souladu s §5 odst. 2 písm. b) zákona ZOÚ, zpracovávány osobní údaje zákazníka. Realizací kupní smlouvy se rozumí zejména vyřízení objednávky, plnění ze smlouvy zahrnující např. související komunikaci se zákazníkem, předání objednávky společnosti zajišťující přepravu zboží, vedení příslušné evidence pro účely reklamací, vedení účetnictví atd.

 

Registrace zákazníka

Pokud se zákazník registruje prostřednictvím internetových stránek www.kosmetikarooibos.cz, budou v souvislosti s touto registrací zpracovány jeho osobní údaje, a to k účelům, s nimiž vysloví zákazník při registraci svůj souhlas. Kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“ vyslovuje zákazník dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace (tj. např. vytvoření a vedení zákaznického účtu apod.). Kliknutím na políčko uvedené v registračním formuláři, uděluje zákazník dobrovolný souhlas ke zpracování osobních údajů k účelu zasílání obchodních sdělení. Pokud zákazník uvedené políčko nezaklikne budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely registrace. Zákazník může registraci kdykoliv zrušit, a to výslovným a určitým projevem v písemné formě, adresovaným společnosti Cortina park s.r.o., a to poštou nebo elektronicky na e-mail info@kosmetikarooibos.cz. Zrušením registrace bude ukončeno zpracování osobních údajů zákazníka ke všem účelům, ke kterým zákazník udělil v souvislosti s registrací souhlas.

Osobní údaje zákazníka budou pro účely registrace a případně další účely, se kterými zákazník prostřednictvím registračního formuláře vysloví souhlas, zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, datum narození, heslo.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace a v případě zasílání obchodních sdělení, je udělován na dobu trvání zákaznické registrace.

Jako příjemci osobních údajů ve smyslu §4 písm. o) ZOÚ, mohou být výše uvedené osobní údaje zpřístupněny společnosti Rejna Jan, IČ: 76383253, se sídlem Charlese de Gaulla 13, 160 00 Praha 6, která pro Cortina park s.r.o. a www.kosmetikarooibos.cz vykonává správu informačního systému a poskytuje IT služby.

 

Práva zákazníka jakožto subjektu údajů

Zákazník může kdykoliv uplatnit svá práva dle §11, §12 a §21 ZOÚ. Zákazník je zejména oprávněn kdykoliv bezplatně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o blokování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo o jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, atd., a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu Kosmetika Rooibos info@kosmetikarooibos.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Cortina Park s.r.o. Zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu. Zákazník může rovněž dát Úřadu na ochranu osobních údajů podnět k zahájení správního řízení ve věci ochrany osobních údajů.